Блаже Конески Прилеп

Материјали за учење

Блаже Конески Прилеп

Материјали за учење

Глаголи со датив и акузатив

Во германскиот јазик постојат глаголи кои регираат датив и акузатив. Датив преставува лицето кому му се дава, позајмува или продава нешто. Акузатив е предметот кој се дава, позајмува или продава. Пример: Ich gebe meiner Schwester einen Füller. Датив акузатив Лице предмет Лични заменки во Датив Ich-mir wir- uns Du-dir ihr-euch Er/es – ihm sie-ihnen Sie- ihr Ваша задача е да го напишете часот во вашите тетратки и да ги подполните празнинките во следниве реченици. 1. Ich nehme ______ einen Tee. (ich) 2. Du kaufst _______ eine Tasche. (er) 3. Er gibt _______ das Buch. (du)

МЕДИУМИТЕ ВО СЕКОЈДНЕВИЕТО

На овој час ви треба повторно учебникот.

Лекција 14 вежба 3. Пред вас имате еден текст, кој треба да го прочитате. Над текстот имате 4 наслови.

Ваша задача е да го дадете точниот наслов на текстот и да го напишете во тетратките.

Одкако ќе го прочитате текстот во вежба под б имате 5 реченици, чиј крај треба да го пронајдете од а до е.

Ваша задача е под насловот што ќе го напишете да ги напишете и 5. Реченици.

За ваша помош , и за полесно да го разберете текстот ви ги пишувам непознатите зборови.

Davor- предходно

Benutzt-користи

Häufigste-најчесто Schicken-испрајќа

Nachrichten- пораки, вести

Unterhaltung-забава

Beliebter-по омилени