Блаже Конески Прилеп

Материјали за учење

Блаже Конески Прилеп

Материјали за учење

Македонски јазик? Што научив?

 Прочитај ја 154 страна од учебникот. Размисли, дали можеш да кажеш по нешто за зборовите кои се напишани со потемни букви? Одговори: 1.Што е басна? 2.Што се придавки? Кажи и неколку примери.  Потсети се на учените букви од ракописната латиница. Обиди се следниве реченици да ги прочиташ и да ги препишеш во тетратката со ракописна латиниц

Дванаесетти март е прогласен за Ден на дрвото.

Дваесет и први март е Ден на екологијата.

Милена работи на својот компјутер.

Денес Зоран порано замина на работа.

Кате си игра со својот помал брат.

Птицата не се врати

 Раскажување по даден почеток

Размисли- Кои птици се враќаат во пролет?

Каде прават гнезда? Што ќе се случи ако гнездото е оштетено или го нема?

Прочитај го текстот и продолжи со работа ТВОРИ САМ/САМА на стр.153