Блаже Конески Прилеп

Материјали за учење

Блаже Конески Прилеп

Материјали за учење

Природни науки

 1.Мускули Нашите 650 мускули ги овозможуваат сите наши движења изрази и положби на нашето тело: насвевка, намигнување,одење, дишење,јадење... Мускулите ја претставуваат половина од тежината на нашето тело. Дете тешко 30 кг има 12 кг мускули За да направиме само еден чекор, користиме 200 мускули

2.Градба и движење на телот Систем на органите за движење: - Коските се цврсти делови на телото кои му овозможуваат стабилност на телото. - скелет - Мускули и месо – активни придвижувачи на телото. Заштита на органите за движење: - Правилно држење, движење, исхрана. - неправилностиi: спуштени стапала, рахитис, скршеници, исчашувања - Развој и растење до дваесеттата година на животот.

 

3.Да пофториме Скелет е цврста рамка составена од коски Скелет е цврста рамка составена од коски Скелет е цврста рамка составена од коски Скелет е цврста рамка составена од коски Скелет е цврста рамка составена од коски Како што расте телото така растат и коските. Кај бебето коските се мали. Како тоа расте така растат и неговите коски. 4. Да научиме Под кожата се наоѓа слој од мускуло. Тие се прицврстени за коските со врвци од ткиво наречени жили- тетиви. Мозокот е оној кој ги кординира движењата на многу мускули. Постојат мускули кои не можеш да ги контролираш (дишењето-срцето, варењето на храната- желудникот); мускули кои можеме да ги контролираме(смеењето, одењето) 5.Видови на мускули: -Скелетните мускули работат во пар – додека едни мускули се згрчува,другиот мускул се враќа во првобитната положба. -Стомачни мускули околу стомакот -Бедрени мускули со нивна помош возиме велосипед или трчаме Мускулите го движат телото и се прикачени за скелетните коски. Мускилите ти даваат сила:-можеш да подигаш, но и да влечиш. Во лицето има околу 60 мускули.Кога се смееш се активни околу20,а кога селутиш преку 40 мускули.

Стопанство

 Стопанство е целокупната смислена човекова дејност чија цел е производтво, распределба, размена и потрошувачка на материјални добра на дадено подрачје Стопански дејности се оние дејности што учествуваат во создавањето на материјални богатства, односно предмети, храна, облека и друго и се наменети за продажба Стопански дејности се: индустрија,земјоделство, занаетчиство, трговија, сообраќај, туризам и угостителство. Во земјоделска дејност спаѓа: полјаделство,сточарство, градинарство, овоштарство, лозарство, пчеларство, лов и риболов. Индустријата ја сочинува:прехрабена ,хемискатекстилна,метална и дрвна индустрија Стопанските дејности се делат на :

-Примарни- главни и наважни(земјоделство)

-секундарни споредни,второстепени(рударство,индустрија,енергетика,занаетчиство и градежништво)

- терцијарни- третостепени(Услужно занаетчиство, сообраќај, трговија и туризам) 3. Нестопански дејности: образование, здравство,сообраќај,трговија,угостителство,туризам

СОБИРАМЕ, ОДЗЕМАМЕ, МНОЖИМЕ, ДЕЛИМЕ

1.Пресметај!

1234+40= 3044+500= 900+3200= 1280+400= 220/ 3500+=9000

+450=7450 7010+=9010 +970=5970 480+=9480 8600-400=

4345-200= 6543-800= 9876-300= 7350-600= -3000=4680

2080-=2030 4300-=4000 -580=1080 8990-=3900

620=_____ 507=_____ 3____=120

14810=_____ _____10= 560 73110=_____ 600:10=____ 850:10=____ 320:10=____ 890:____=10 ____:10=57 ____:10=49 6410=____

83100=____ 76100=____ 34____=3400 ____100=1200

____100=4400 100____=7800 9900:100=_____ 3700:100=_____

_____:100=72 _____:100=4700 3600:____=36 2700:100=____ 

.Пресметај!

1234+40= 3044+500= 900+3200= 1280+400= 220/ 3500+=9000

+450=7450 7010+=9010 +970=5970 480+=9480 8600-400=

4345-200= 6543-800= 9876-300= 7350-600= -3000=4680

2080-=2030 4300-=4000 -580=1080 8990-=3900 620=_____

507=_____ 3____=120 14810=_____ _____10= 560 73110=_____

600:10=____ 850:10=____ 320:10=____ 890:____=10 ____:10=57

____:10=49 6410=____ 83100=____ 76100=____ 34____=3400

____100=1200 ____100=4400 100____=7800 9900:100=_____

3700:100=_____ _____:100=72 _____:100=4700 3600:____=36 2700:100=____

Наставник Весна Конеска

 Наставен предмет Македонски јазик Наставно подрачје Јазик Наставна единица Јазик - Правописни знаци - Наводници  \

Цели на часот Да знае да ги употребува наводниците за изделување на имиња на институции, улици, списанија и книги во речениците.

ОРГАНИЗАЦИЈА И АКТИВНОСТИ НА ЧАСОТ Активности на наставникот Активности на учениците Учечко – поучувачка активност Запишува на табла: Правилна употреба на наводниците: - Кај наслови на книги, списанија, весници. - Кај имиња на емисии, филмови, театарски престави, манифестации. - Кај имиња на улици, хотели, фирми, претпријатија. - Кога се наведуваат туѓи мисли и зборови.

Ги дели учениците во групи и дава задолженија за работа на секоја група посебно. - Ја следи работата на групите и по потреба насочува, поттикнува, помага. - дава повратна усна информација. Работа во задачата дадена во учебникот на стр. 145. Домашна задача Да на пишат 10 реченици со употреба на наводници.

Правописни знаци -Во следниве реченици да се употребат интерпункциски знаци,голема буква и наводници на соодветно место

Прочитај внимателно!!! Гостите се сместија во хотелот ривиера Јас живеам на улица пчиња Ќе земаш списание развигор Гледај ја емисијата говориме-спориме Лектирата орхан ја прочитав во два дена Наставничката ми рече: читањето е мајка на знаењето

 Наставен предмет Македонски јазик Наставно подрачје Литература и лектира Наставна единица Обработка на народната приказна: Лисицата, ежот и кртот ЈП (индивидуално читање, речник со народни и литературни зборови, бодовна листа на читањето со разбирање)

Цели на часот Развивање на етичките вредности; Усовршување на читањето (брзо и течно читање, читање со разбирање); Збогатување на речникот, јазичното и стилското изразување. ОРГАНИЗАЦИЈА И АКТИВНОСТИ НА ЧАСОТ

Активности на наставникот Активности на учениците Учечко – поучувачка активност - Македонска народна приказна.

Изразно читање на текстот. - Зошто оваа приказна се вика народна? (не се знае авторот) - За што се зборува во оваа приказна? (за лисицата, ежот и кртот) запишување на планот:

1. Здружување на ежот и лисицата.

2. Пресудата на лисицата.

Поговорка: Кога двајца се караат третиот користи. -

Поврзуваат кои од дадените народни поговорки на стр.137 одговараат на приказната - Запишуваат во тетратките. .

Домашна задача

Да се прераскаже приказната во тетратката. ПОВТОРУВАЊЕ ЗА ПОДМЕТ И ПРИРОК

1. Кои се главни делови на реченицата? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Од дадените зборови, состави реченица со правилен редослед на зборовите: меси, баба, Маре, пита, вкусна _______________________________________________________________________ возат, Томе, велосипеди, Јана, и ________________________________________________________________________

3. Што е подмет? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Со кое прашално зборче се определува подметот, а со кое прирокот? ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Пронајди ги и подвлечи ги: подметот со една , а прирокот со две линии! Авионот лета високо во небото. Птиците градат гнездо. Ана и Тања возат ролери на улицата. Ноќта дуваше силен ветер. Изутрината заврна. 6. Следнaва реченица прошири ја со најмалку два збора: Девојчето пие. ______________________________________________________________