Блаже Конески Прилеп

Материјали за учење

Блаже Конески Прилеп

Материјали за учење

Тематски тест по Општество Тема: Личноста во групата и во општеството

 1.Наброј неколку фактори кои негативно влијаат врз формирањето на личноста: -__________________________________ -__________________________________ -__________________________________ -__________________________________ -__________________________________ -__________________________________ 6б.

2. Што девијација или девијантно однесување? __________________________________________________________________ ___________________________________________________________ 3б.

3. Девијантни однесувања се: - ______________________________ ______________________________ - ______________________________ ______________________________ 6б.

4.Правилата овозможуваат __________________________________________________________________ _______________________________________________________________ 3б.

5. Должноста треба _____________________________________________ Правилата треба______________________________________________ 2б.

6. Конфликт значи_____________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ 3б.

7. Конфликтот може да биде: - _________________________ - _________________________ 2б.

8. Помирувањето е ___________________________________________ ____________________________________________________________ 2б.

9. Толеранција занчи_________________________________________ ____________________________________________________________ 2б.

10. Со што се одредуваат односите помеѓу луѓето? ____________________________________________________________ 2б.

11. Еднаквоста се гледа во ____________________________________ ______________________________________________________________ 2б.

12. Универзалната декларација за правата на човекот е усвоена на Генералното собрание на Обединетите нации во____________________ 2б.

13. УНИЦЕФ е ______________________________________________ ______________________________________________________________ 3б.

14. Права на децата: - _____________________________ - _____________________________ - _____________________________ - _____________________________ - _______________________________ 5б.

15. Обврски на децата: - ______________________________ - ______________________________ - ______________________________ - ______________________________ - ______________________________ 5б. ________________________________________________________________ Вкупно бодови: 48

Освоени:_______

Од 0-15 = Материјалот не е совладан

16-23 = Потребно е повеќе работа

24-31 = Прави поголеми пропусти

32-39 = Прави мали пропусти

40-48 = Материјлот е одлично совладан

Имеи презиме_______________________________

1. Што е подмет?

2 . Што е прирок?

3. Во следниве реченици пронајди го подметот и прирокот, така што подметот ќе го подвлечеш со една линија со црвена,а прирокот со две линии со сина боја!

1. Весна јаде сладолед.

2. Мачето пие млеко.

3. Горан и Зоран се шетаат во паркот.

4. Мама прави вкусен ручек.

5. Штурецот свири на виолина

4. *Подвлечи ги именките во машки род! тетратка, учебник ,молив,гума, линијар, боица, лист, пенкало, компјутер,клупа, стол,спанаќ

*Заокружи ги именките од женски род! езеро, река, планина, семафор, улица, знак, автомобил, велосипед, ливада,цвет,дрво *Подвлечи ги именките во среден род! јаболко, круша, слива, домат ,пиле, мече, волк, јагне, коза, ждребе, кокошка, теле , магаре

5. Во следниов текст подвлечи ги личните заменки: Роденден Ана слави роденден. Сите се собираат во дворот. Прва дојде Јана. Влегуваа и другите. - Јас и ти ќе влеземе, а тој нека влезе кога ќе дојде-предложи Јана. Така и направија. Јован донесе торта. - Ние јадевме од тортата, сега земете вие! - Ги послуживте ли тие што се во детската соба -праша Жаре. - Послужени се сите. И јас, и ти и тој и таа па и тоа, малото што е во количката -рече Климентина.

6. Во следниве реченици подвлечи ги глаголите и одреди кога се извршува дејство во речениците (минато,сегашно или идно време). - Марко и Мирко ќе играат фудбал. - Илија и Филип седат на клупата. - Дарко возел велосипед на игралиштето. - Јас учам од учебникот за четврто одделение. - Од овој учебник учев минатата година. - Од овие учебници ќе учам понатаму. - Горан пее песна.

7. Што се придавки ? _________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

8. Во следната реченица пронајди ги и подвлечи ги придавките: Во големиот двор кај баба ми има разнобојни цвеќиња, а јас најмногу ги сакам виолетовите зумбули.

Наставен лист: Лектира, Гоце Делчев од Ванчо Николески Дата___________

1.Какво значење има зборот патриот?(за да ти биде полесно зборот патриот доаѓа од латинскиот збор patria-што значи татковина? _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

2.Кој го сочинува неговото семејство?_______________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

3.Запиши ги зборовитe на малиот Гоце(трета глава) каде тој го искажува неговиот став кон Турците:”Кога не е прав,_________________________________________________________ 4.Преку ликот на мајката на Гоце ја дознаваме улогата на жените во семејството во тоа време.Како ти би ја опишал/а нејзината улога(на кого те потсетува овој лик?): _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

5.Во главата петта е “насликан портретот”на Гоцевиот татко, а во глава шеста потретот на деветнаесетгодишниот Гоце.Пронајди ги овие описи и препиши ги во твојата тетратка за лектира,така ќе можеш да ги памтиш и д аги анализираш! 6.Кои познати револуционерни ликови ги среќавате во книгата?_________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ 7.Во текот на неколку глави ја воочуваме способноста на Гоце да се маскира и да се преправа за да исполни некаква цел.Која е таква случка најмногу ти се допадна и зошто?_____________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ 8.Во кое село и на која дата загина големиот македонски патриот и учител?_______________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ 9.Опиши со твои зборови,како ја доживеа оваа потресна сцена на Гоцевото загинување,како и на неговите другари-комити:_______________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ Име и Презиме на ученикот _______________________________________

Општество V одд. – Културно наследство на тлото на СРМ (70,71,72)

Што мислите дека значи зборот наследство? (нешто што го имаме добиено од нашите предци)

Разгледајте ги сликите на стр. 70 и прочитајте го дадениот текст. Во нашата држава пронајдени се многу археолошки наоѓалишта и остатоци од стари градби, цркви, манастири, џамии,фрески.

Сите тие зборуваат за големото културно наследство на Македонија. На стр. 71 има шема на културно наследство која треба да ја прецртате во големите тетратки и треба да ја научите поделбата на културното наследство.

Исто така и стр. 72 да се разгледаат сликите на мозаиците од Хераклеа (Битола), да се прочита и да се научат археолошките наоѓалишта.

План на лекцијата 1. Македонија има богато културно и историско наследство. 2. Археологија е наука која се занимава со ископување и проучување на предметите на старите култури. 3. Значајни археолошки остатоци во Македонија се ископани во: - Пелагонија - Охридско (Требениште) - Скопско (Маџари) - Штипско (Таринци) 4. Остатоци од антички градови: Хераклеја (Битола), Стоби(Градско), Лихнидос (Охрид), Скупи (Скопје).

Да се препиши планот во тетратките, да се научат имињата на археолошките наоѓалишта, градовите.

Домашна работа: На интернет да истражувате и да видите слики од античките градови Хераклеа,Стоби, Лихнидос,Скупи.Од опсерваторијата Кокино, старата архитектура во Охрид и Крушево.

Македонски јазик V одд.

Активност

1. Истражувајте на интернет за Екологија, еколошка свест Активност

2. Читање на текстот ,,Еко акција” 2/3 пати за да ја разберете содржината- во која ќе дознаете што се случило за време на една еко – акција.

Што е темата на овој расказ? Запишете во тетратките:

Тема: Еколошката свест на луѓето Одговорите на сите прашања, кажете им ги усно на вашите родители. -

Зошто овој расказ е интересен кога се чита? - Каде се упатиле Ива и Свето иако било сабота? - Што носеле со себе? Зошто? - Што разговарале по пат?

Запишете во тетратката: Наслови (целини на расказот): 1. Ива и Свето носеле цвеќиња да ги насадат во училишниот двор. - Каква слика ги пречекала во училишниот двор? - Зошто имало толку многу ѓубре иако дворот бил скоро чистен? 2. Училишниот двор преполн со смет од несовесните луѓе - Кој дошол да им помогне на учениците во чистењето? - Што направиле тие? - Што направиле учениците потоа? - Како изгледал дворот на крајот од еко – акцијата? 3. Со заедничка еко - акција училишниот двор се претвора во прекрасен парк.

Домашна работа – Пронајдете или извлечете од расказот по 3 еко – пораки кои ке ги запишете во тетратките. На лист од блок нацртај Еко парола, обој ја и стави ја на видно место во твојата соба.

Математика V одд.

–Редослед на операции, стр. 48

Цели - Започнува да користи загради за да ги подреди операциите и ги разбира односите помеѓу сите четири операции, како аритметичките закони се применуваат кај множењето. Проценува и ја определува приближната вредност при пресметувањата и го проверува резултатот.

Активност Демонстрирање на начинот на кој се решаваат задачите со повеќе операции.

Пр. Каков резултат ќе се добие и кој ќе биде точен?

Решавате најпрво операции од прв ред , ако нема загради ( а тоа се множење и делење, а потоа од втор ред – собирање и одземање) Израз - 24 + 6 : 2 – 1 · 4 = 24 + 3 – 4 = 27 – 4 = 23 Уочување на правилата, која операција има предност и чекорите на пресметување без загради.

Проверката се реализира и со дигитрон. Пр. со загради : 5 · ( 20 – 15 ) + 6 = 5 · 5 + 6 = 25 + 6 = 31 ( најпрво работиме во заградата , а потоа операции од прв ред, па од втор ред)

Ова го имаме учено и во претходната година, но сега ве потсетувам.

Разгледување на правилата во учебникот на стр. 48 и да се решат 1 и 2 задача. За домашна работа - Во работна тетратка се надевам на стр.24 и 25 , но видете за посигурно во учебникот најдолу каде што пишува.

Македонски јазик V одд.

 Наставен предмет Македонски јазик

Програмско подрачје Јазик Наставна единица Интерпукциски знаци кај директен говор: две точки, црта и наводници (стр.117) Типна часот: Усвојување на знаења

Цели на часот Да се продлабочат и прошират знаењата за директен и индиректен говор, акцент на интерпукциски знаци кај директен говор: две точки, црта и наводници, прашалник, три точки ;

Да повториме прво дефиниции за директен и индиректен говор Во овој пример каде треба да има знаци за да го обележиме директниот говор

Пр. Маја ми предложи Попладне дојди кај нас. Маја ми предложи : ,,Попладне дојди кај нас’’. Директниот говор во реченицата може да се напише на три начини и тоа можеш да го видиш во учебникот на стр. 117 (Согледај, запомни, применувај)

Трите дадени примери препиши ги во тетратката и научи ги начините

Важно што треба да се научи:

1.На крајот од реченицата во директниот говор прво се пишува прашалник, извичник или три точки, а потоа се затвораат наводниците.

2.Кога реченицата завршува со точка , се пишуваат прво наводниците , а потоа точката. Вежби на истата страна двете ѕвездички – Примени го наученото

ИНВЕРЗНИ ОПЕРАЦИИ V одд

.Активности Запишете, пр. 87 + 56 = 143.

Доколу знам дека 87 + 56 = 143, дали 143 – 56 = 87 и 143-87=56 Фокусирајте се на пр. 56 + 87 = 143 , 87+56 = 143 за да го истакнете комутативниот закон (собирање во кој било друг редослед дава ист збир).

Решавање на задачите, со примена на комутативниот закон: а) 678 + 213 = б) 1432 + 6127 = в) 956 + 347 = Кои операции го даваат истиот резултат, независно од редоследот на пресметување?

Потврдете го ова за множењето и за делењето. Пробајте да дадете примери кои илустрираат дека комутативниот закон не функционира за одземање или делење? Пр. 64 · 9 = 52 · 4 = 71 · 3 = 88 · 3 = Дали сепак можеме да пресметуваме во кој било редослед кога собираме/множиме децмални броевии?

Пробајте да испитате со овие дадени примери дали се оправдува одлуката. Пр. 23,6 + 5,64 = 12, 34 + 4,88 = 1, 76 · 4 = 38, 4 · 7 = Објаснувам дека заградите помагаат да се одреди редоследот на операциите.

Прво се решава тоа што е во заградата. Истражете ја разликата помеѓу (2 · 5) + 6 = 2 · (5 + 6) = Земете дигитрон и задачи кои вклучуваат три или повеќе броеви за истражување.

Ставете загради на различна позиција и проверете дали вкупниот одговор е ист или различен. Кога позицијата на заградите не прави разлика? пр. 2 + 3 + 4, 2 x 3 · 4 = Пр. 45 + 67 + 23= 5 · 7 · 9= 158 + 279 + 123= 9 · 2 · 4= Домашна работа: составете 10 задачи и направете проверка со инверзни операции. (Обратни- Ако задачите се со ( .) проверката е со ( :) , ако се ( +) проверка со (-) и обратно

НАСТАВНО ЛИВЧЕ: ЈАЗИК ДИРЕКТЕН И ИНДИРЕКТЕН ГОВОР

1Препиши ги речениците и означи го директниот говор во нив со соодветниот интерпукциски знак. Внимавај каде ги ставаш интерпукциските знаци. Лена ги стави книгите во ранецот и извика Мамо, јас излегов! ______________________________________________________________________

Ја напиша ли домашната задача? праша мама. ______________________________________________________________________

Му наредив Одговори ми јасно Кире ______________________________________________________________________

Мама рече Донеси ми ја книгата _____________________________________________________________________

Повели мамо рече Мила ____________________________________________________________________

Тато налутено ми рече Прочитај што пишува тука ______________________________________________________________________

Сакам вечерва да одам во театар изјави Тони ______________________________________________________________________

2 . Следните реченици претвори ги во индиректен говор. Таткото ги параша децата: „Што правите?“________________________________________________

„Го слушаме ветерот“ – одговорија децата.________________________________________________

Томе додаде: „Ветерот свири преку нашиот оџак“.__________________________________________

„Слушам три гласа“ – рече Ана__________________________________________________________ Таткото се зачуди: „Кои три гласа?“______________________________________________________ „Едниот е малку понизок“ – објасни Ана, „вториот и третиот се повисоки“. ___________________________________________________________________________________

3. Самостојно измислете 4 реченици во кои ќе користите директен говор. Внимавајте на интерпункциските знаци!_______________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________

МАТЕМАТИКА V одд.

-- Делење со остаток на трицифрени броеви Потсетување на стратегиите за делење Решавање на задачи од типот - делење трицифрен број со едноцифрен број заснован на разложување. Применете го методот прво со двоцифрени броеви, пред да продолжите на трицифрени, пр. 45: 3 10x3 = 30 45 - 30 15 5x3 = 15 Значи 45:3 = 10 + 5 = 15

Решавање задачи со делење на трицифрени со едноцифрен број преку разложување на деленикот во неколку чекори

пр.Јаболите треба да бидат спакувани во кутии по 8. Колку кутти се потребни за 122 јаболки? Интерактивен разговор : ( Дали има остаток? Што значи тоа во контекст на проблемот? ) Треба да размислувате и користете стратегии за проверка на нивните одговори.

Друга активност- Решавање на задачите од учебникот на стр.44 и другите околу таа страна ( не сум сигурна кај вас дали е таа , затоа барајте наслов – Делење со остаток, па делење со групирање, делење со разложување .

Решавајте според насловите што ви ги давам има прилично задачи кои треба да ги решавате. Правете проверка на точноста на задачите Други задачи за вежбање за утре има во работната со наслов – Што ќе правиш со остатокот?

Наставен предмет Македонски јазик

Наставна тема Јазик Наставна единица Јазик: Директен говор/индиректен говор (стр.116)

Типна часот: Усвојување нови знаења Цели на часот Да се оспособат да го препознаваат и разликуваат директниот и индиректниот говор и да можат речениците во еден или друг говор да ги преобразат во спротивниот говор; Македонски јазик Vодд

На страна 116 во учебникот има реченици кои треба да ги разгледате, во две колони и да забележите која е разликата во содржината на речениците!

Чии зборови се напишани во наводници? (зборовите на мама, Кире, и Нина)

Како се искажани истите мисли од десната страна на табелата? (мислите на Мама, Кире и Нина се искажани со свои зборови) Точното наведување на туѓите мисли се вика директен говор Кога туѓите зборови ги пренесуваме со свои зборови тогаш употребуваме индиректен говор

Препиши ги следниве реченици во тетратката и преобрази ги во спротивниот говор Пр. Стојне ми викна: ,,Внимавај ќе те изгази автомобилот “ Стојне ми викна да внимавам да не ме изгази автомобилот. Симе рече: ,, Маре многу убави цвеќиња си набрала”. Наставничката не опомена да внимаваме на интерпункциските знаци. Мите ми шепна: ,, По часови дојди да си поиграме домино.” Децата радосно извикаа: ,, Утре ке одиме на екскурзија” . ( напиши ги дефинициите во тетратката и научи ги) Смисли и напиши во тетратката три реченици во директен и преобрази ги во индиректен говор и три од индиректен говор да ги преобразиш во директен говор.

Математика V одд.

Содржина - Множење со двоцифрен број

Насока за решавање задачи со множење на двоцифрени броеви, Пр. 23 x 25 со користење на стратегии за множење

23 x 25 23 x 20 = 460 23 x 5 = 115 460+ 115= 575

Со разложување 17x12= 17x10+17x 2 17x10=170 17x 2=10 x 2+7 x 2= 20+14=34 170+34=204

Начинот во колона е предаден во учебникот, како и со разложување имате и други примери.

Решете ги примерите од учебникот во тетратките, а и овие со цел да ги разберите начините односно стратегиите на множење.

Еве го и класичниот начин како што работевме на пократко, но треба и другите да ги знаете 76 x 25 ________ 380 + 152 __________ 1900

На страна 52 во учебникот да се решат 1 и 2 задача со цел да се вежба множењето.

За проширување на знаењата – да го посетите и овој линк – http:/nrich.maths.org/5612 Пријатно решавање

Македонски јазик V одд. Програмско подрачје Јазик Наставна единица Мало и големо /Деминутиви – аугментативи - пејоративи/112

Типна часот: Усвојување на нови знаења

Цели на часот Да ги препознаваат и именуваат деминутивите, аугментативите во реченицата, павилно да ги применуваат во говорот. Зборовите кои означуваат име на нешто мало или мило се нарекуваат деминутиви.

Пр. пајче,пајченце рипче,рипченце столче,столченце, кукле,кукленце

Во учебникот на стр.112 дадени се именки кои означуваат нешто мало или мило, а вие треба да ги напишете како нешто големо, многу големо и грубо Зборовите кои означуваат име на нешто големо или грубо се нарекуваат аугментативи.

Пр. компјутериште, чашиште, кучиште, креветиште, масиште Зборовите во десниот квадрат што означуваат несто големо или грубо напишете ги како мало, мило Проложете со вежби со пишување во тетратката на стр. 112 –

Препиши и дополни, Примени го наученото, 113 стр.

Задача 2 и 3 А за утре задачата 1 и 2 на 113 страна во продолжение

Лектирата Гоце Делчев се надевам досега ја имате поголем дел прочитано како што се договоривме минатата недела, потрудете се сите да ја прочитате па и неа ќе ја обработиме идната недела.

Вежби по Математика

Наставен лист (ЛИЧНОСТА ВО ОПШТЕСТВОТО И ГРУПАТА) Име и презиме:________________________________________

 Заокружи ја буквата пред точниот одговор! (Точен одговор 1 бод) 1. Судир, расправија, борба, примена на сила, насилство се нарекува : а) толеранција б) правило в) конфликт г) солидарност

2. Трпеливоста, почитувањето на различностите на луѓето, како и почитувањето на правилата на луѓето се вика : а) конфликт б) толеранција в) егоизам г) солидарност

3. Која од дадените групи е неформална група : а) спортски клуб б) училишен оркестар в) љубители на ист вид музика г) училиштето

4. Која од дадените групи е формална група : а) спортски клуб б) група на врсници в) љубители на ист вид музика г) навивачи

5. Едно од правата на детето е : а) Да се образува б) Да ги почитува правилата в) Да ги слуша сите

6. Една од обврските на детето е : а) Да се образува б) Редовно да оди на училиште в) Да ги слуша сите

7. Организирана заедница на луѓе во која тие создаваат материјални и културни добра и живеат според определени правила се нарекува : а) спортски клуб б) општество в) култура г) училиште

8. Процесот во кој личноста го учи и усвојува начинот на однесување во општеството, групата и така се опособува за живот во нив се вика : а) Солидарност б) Социјализација в) Егоизам г) Девијација

9. Девијантно однесување е : а) Помагањето б) Другарството в) Наркоманијата г) Спортувањето

10. Услови за непречено одвивање на активностите на луѓето овозможуваат :а) Група врсници б) Конфликтите в) Егоизам г)

Правилата Дополни и доврши ги речениците:

1. Збирот на сите особини : физички, психички, социјални, кои го прават човекот посебен се вика _________________________. 2 2. Андреј им помага на сите членови во групата па затоа сите велат дека тој е ___________________ . 2 3. Фактори на социјализација се : ___________________________________________________________________________________________________________________. 3 4. Симе секогаш се труди да ги задоволи сопствените потреби и интереси, тој никогаш не го почитува интересот на другите ниту пак сака нешто да сподели со некој друг . Од овие причини за него велат дека е ____________________ . 2 5. Причини за девијантно однесување можат да бидат:______________ _________________________________________________________________________________________________________________________3 6. Кога едно лице работи спротивно од општествените норми, законот и уставот во остварување на сопствена корист за него велиме дека извршува _______________________ . 2 7. Анастасија на родителите кога се вратила од училиште им рекла :- Денес во одделението имаше расправија, викање и по малку тепање. Родителите веднаш сфатиле дека тој ден во одделението имало ________________________ . 2 8.Каков може да биде конфликтот? ________________________ ____________________________________________________________2 9.Објасни го зборот „рамноправност“: _________________________________________________________________________________________________________________________3_____________________________________________________________ 10.Напиши едно од најзначајните човекови права: ___________________________________________________________ 2 11.Детските права и одговорности се утврдени со _______________________________________________________ која е едногласно усвоена од Генералното собрание на ОН. 2 12.Кои организации се грижат за почитување на правата на децата? _________________________________________________________________________________________________________________________3

Вкупно 38 бода Освоени___________ Наставник: Родител: 0-11= (1) 12-18=(2) 19-25=(3) 26-32=(4) 33-38=(5)