Блаже Конески Прилеп

Материјали за учење

Блаже Конески Прилеп

Материјали за учење

Наставник Драгица Костадиноска четврто одделение

Задачи во Present Continuous Tense на следниот линк https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://elt.oup.com/student/solutions/elementary/grammar/grammar_04_012e&ved=2ahUKEwiWnLvLnqfoAhVbWxUIHdOyAHYQFjAHegQIDBAH&usg=AOvVaw1gohvvxbPW_wl4N6SuSEWL&cshid=1584644996361 и https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.perfect-english-grammar.com/present-continuous-exercise-1.html&ved=2ahUKEwiWnLvLnqfoAhVbWxUIHdOyAHYQFjAIegQIARAB&usg=AOvVaw0dDsN0Oz9XdSBtMTLYeASV&cshid=1584645047290 Страна 60 да се прочитаат и преведат текстовите; да се одговори на задача бр 2; Да се напише проект како на задача бр 4 Задача бр6 да се постават прашања(напишани) и да се одговори за сите активности; Песна We are having fun https://youtu.be/s7WgxtIhG7Y ...

Вежби, Англиски јазик

1. https://www.ef.com/wwen/english-resources/english-grammar/simple-present-tense/?fbclid=IwAR1q2TgW0L8d-jVw37WIouvOEzZcIC_-0KMrgNAj-Uz2WTBknhJ8khiO6ks

Тема 10:

 We play basketball every Saturday p. 65

1. Вежби со формите за сегашно просто време (Present Simple Tense) How we form present simple tense? When we use present simple tense? https://www.perfect-english-grammar.com/present-simple-exercise-7.html

2. Искажување на време од часовникот и вежби Кога сакаме да прашаме колку е часот на англиски го поставуваме прашањето: What time is it? / What’s the time Одговараме со ... It is / It’s (nine o’clock)

 

Кога сакаме да кажеме дека часот е 2 и 20 минути на англиски велиме It’s twenty past two.

Прво се кажуваат минутите па се додава PAST и часот. Кога сакаме да кажеме дека часот е 2 и 40 минути (20 минути до 3) на англиски велиме It’s twenty to three.

Прво се кажуваат минутите па се додава TO и часот кој следува. За да кажеме дека е 2:15 велиме It’s quarter past two За да кажеме дека е 2:45 велиме It’s quarter to three