Блаже Конески Прилеп

Материјали за учење

Блаже Конески Прилеп

Материјали за учење

Елена Крстеска

Наставна единица: FOOD – (Храна)

1. Слушање и повторување на изучените зборови од темата храна https://elt.oup.com/student/letsgo/levellb2/dictionary/picturedictionary- 06?cc=mk&selLanguage=en&fbclid=IwAR0sqLOhr5nYfzBEyev8BSTu44qIlx3ONdY- OkifX_DdlJtOM_NEXVOMz70 Поставување на прашања: Do you like milk/rice…? Давање одговор: Yes I do / No I don’t.

2. Во блокчето на едната половина од страната да се нацрта храната која им се допаѓа а на другата онаа храна која не им се допаѓа.

3. Игра: https://elt.oup.com/student/letsgo/levellb2/games/doubletrouble?cc=mk&selLanguage=en