Блаже Конески Прилеп

Материјали за учење

Блаже Конески Прилеп

Материјали за учење

Драги ученици Активностите предвидени за оваа недела 06.04-10.04

опфаќаат обработка на две нови наставни содржини.

-Адаптација и камуфкажа стр.120-121

-Хибернација и селење Наставната содржина Адаптација и камуфкажа ќе ја обработите со помош на предавање од страна на наставници. Предавањето можете да го погледнете на страната www.eduino.gov.mk Имате неколку задачи:  Запишете ги основните поими во тетатките  Сработете ја домашната задача-истражување на адаптации (одберете едно животно и истражувајте за него : пустинска лисица, поларна фока или орел)  Одговорете ги прашањата на стр.120-121 за адаптациите кај гепардот и газелата За наставната содржина Хибернација и селење имате презентација на веб страната на училиштето. Успешна работа наставник Николоска Анета

Драги ученици, по добиените насоки од Министерството за образование за начинот на оценување во услови на настава преку далечинско учење , Ве информирам сите ваши активности, домашни задачи, вежби, наставни листови, контролни тестови, цртежи, презентации, истражувања и проекти кои ги изработувате по дадените мои насоки да ги зачувате и потоа ќе ги додаме на училишното портфолиото (папка) .

Описните оценки за третото тромесечие ќе ги оформам од вашите постигања за Темите Грижа за животната средина и Растење. Следете ги презентациите, работете ги домашните задачи, решавајте ги вежбите и наставните листови.

Можете да ме контактирате на месинџер и преку електронска пошта anetanikoloska31@yahoo.com наставник Николоска Анета Во продолжение следува клучот од контролните задачи од темата Синџири на исхрана.

Проверете ги вашите решенија и видете каде сте погрешиле.