Блаже Конески Прилеп

Материјали за учење

Блаже Конески Прилеп

Материјали за учење

Активностите предвидени за оваа недела 06.04-10.04 опфаќаат обработка на две нови наставни содржини.

Драги ученици  -Подредување на живите организми стр.70-71 -Класификација на рбетници стр.72-73 Овие содржини ќе ги обработите со помош на предавања од страна на наставници Предавањата можете да ги погледнете на страната www.eduino.gov.mk Запишете ги основните поими во тетатките и сработете ја домашната задача Успешна работа наставник Николоска Анета

Драги ученици, по добиените насоки од Министерството за образование за начинот на оценување во услови на настава преку далечинско учење , Ве информирам сите ваши активности, домашни задачи, вежби, наставни листови, контролни тестови, цртежи, презентации, истражувања и проекти кои ги изработувате по дадените мои насоки да ги зачувате и потоа ќе ги додаме на училишното портфолиото (папка) .

Оценките за третото тромесечие ќе ги оформам од вашите постигања за темата Крвоток кај човекот .

Следете ги презентациите, работете ги домашните задачи, решавајте ги вежбите и наставните листови. Можете да ме контактирате на месинџер и преку електронска пошта anetanikoloska31@yahoo.com