Блаже Конески Прилеп

Материјали за учење

Блаже Конески Прилеп

Материјали за учење

Активности и материјали за наставата по Англиски јазик за 9-2,3,4,5 одд. за оваа седмица (6 – 10.4.2020) –Магдеска Марга

1.Повторување: погледнете го уште еднаш видеото од претходната домашна за употребата на сегашните времиња за идно дејство. Може да го разгледате и ова видео: (https://www.youtube.com/watch?v=nRlwj2GWcBk (present progressive tense = present continuous tense) за да бидете сигурни кога се употребува Present simple а кога Present continuous(progressive) за идни дејства.

Потоа изработете ги во тетратка вежба 7(препишете го прашањето и најдете го одговорот) и 8 (не мора да ги препишувате активностите од дневникот – само речениците од a – g дополнети) стр.74 од учебникот 2. Going on a holiday: (стр. 74) разгледајте ја вежба 6 и в тетратка напишете краток состав со горенаведениот наслов. Притоа текстот треба да содржи: -where are you going on holiday and who are you going with, -how would you travel; (by train, by car, by plane…..) -name the things you could take with you in your suitcase; -which two of the things would be the most useful and why; Текстот да содржи најмалку 6 реченици. 3. Прочитајте го повторно текстот Where on earth am I? Има ли реченици во Present simple или Present continuous tense со идно значење, и , ако има кои се тие? Напишете ги в тетратка. Потоа изработете ја в тетратка вежба 9(стр. 74) –глаголот е даден и во Present simple и во Present continuous, вие одберете која форма е точна и само неа напишете ја заедно со остатокот од реченицата.

Наставник Драгица Костадиноска 9-то одд Активности за оваа недела 01/04/2020

На стр 84 и 85 од учебникот да се изработат дадените задачи 1,2,3,4,5,7 и 8 во домашната тетратка; На следниот линк имате задачи , да се повтори граматиката и истите да се напишат во тетратките https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.englishpage.com/verbpage/verbs12.htm&ved=2ahUKEwicj9v85MfoAhWjoXEKHRcqAJkQFjABegQIBBAC&usg=AOvVaw20zxlZo_eVQDonjJOtbUmF&cshid=1585763455138 Поздрав и секое добро ученици! ...

Повторете го Unit 9

 за да бидете сигурни дека ја знаете разликата во употребата (и формирањето) на Past simple и Past Continuous tense (Сегашно просто и сегашно трајно време) -

В тетратка го запишувате насловот на Unit 11 - All ready and packed! Разгледајте ги сликите од вежба 1 и в тетратка одговорете на 3те прашања. Потоа пронајдете на кој тип на личности припаѓате одговарајќи на прашањата од вежба 2. - Научете го текстот Where on Earth am I? на стр. 73 В тетратка извадете ги непознатите зборови (изговор и превод), научете го текстот за правилно читање, и повторно в тетратка изработете ги вежбите 4 и 5; - Граматика: Повторете за формата и употребата на Present simple и Present continuous tense (Сегашно просто и Сегашно трајно време) од Grammar reference на стр. 132 во учебникот; Потоа научете за употрбата на овие 2 сегашни времиња за идни дејства. Погледнете го видеото: Lesson on Present Continuous & Present Simple for the FUTURE (He is coming next month)

https://www.youtube.com/watch?v=Ld7_Z6vDOfI

Препишете в тетратка за употрбата на овие 2 сегашни времиња за идни дејства од grammar reference на стр.135 (Unit 11) во учебникот, a потоа изработете ја вежбата од следниот линк (в тетратка):

https://www.esl-lounge.com/student/grammar/2g21-present-continuous-simple-for-future.php

Активности за оваа седмица (23 -27. 3. 2020): IX 2,3,4,5 одделение:

-Продолжете со читање и обработка на текстот The Price of Fashion; -В тетратка изработете ја вежбата со Минато просто и Минато трајно време: 

https://www.englishpage.com/verbpage/verbs3.htm

Научете за употребата на модалните глаголи:

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/intermediate-grammar/can-could-would-invitations-offers-requests-permission

 В тетратка изработете ги вежба 12 и 13 од учебникот (текстовите се на стр. 149 во учебникот)

Наставник Драгица Костадиноска деветто одделение

 Да се прочита и научи граматичкиот дел на следниот линк: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.e-grammar.org/will-going-to-present-continuous/&ved=2ahUKEwjbgPDSpafoAhU8SRUIHQWNDOwQFjAOegQIChAB&usg=AOvVaw0q0xhSETcCQ0EB1e9z8dot&cshid=1584647533716 Да се изработат задачите од следните линкови: https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.tolearnenglish.com/exercises/exercise-english-2/exercise-english-6874.php&ved=2ahUKEwjbgPDSpafoAhU8SRUIHQWNDOwQFjAAegQIAhAB&usg=AOvVaw2byqsvWmxGIm6DjPTjvL76&cshid=1584647621734 https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://esl.fis.edu/grammar/multi/pcwill.htm&ved=2ahUKEwjbgPDSpafoAhU8SRUIHQWNDOwQFjABegQIAxAB&usg=AOvVaw2Eil94bJjNjNJlPDthG-kS&cshid=1584647659902 https://www.test-english.com/grammar-points/b1/future-forms/#explanation ...

Активности за оваа седмица:

 Напишете го в тетратка насловот на Unit 9 - Fashion, а потоа разгледајте го текстот The Price of fashion и извадете ги непознатите зборови. Слушнете ја лекцијата од првото видео и изработете ги вежбите од второто. В тетратка изработете ги вежбите 7,8,9,10 и 11 од учебникот (стр.62)

Past Simple and Past Continuous - English grammar tutorial video lesson

LEARN ENGLISH - past simple or past continuous

 

Наставник Марга Магдеска

Активности за оваа седмица:

Напишете го во тетратка насловот на Unit 9 - Fashion, а потоа разгледајте го текстот The Price of fashion и извадете ги непознатите зборови.

Потоа слушнете ја лекцијата од првото видео и изработете ги вежбите од второто. В тетратка изработете ги вежбите 7,8,9,10 и 11 од учебникот (стр.62) Past Simple and Past Continuous - English grammar tutorial video lesson

https://www.youtube.com/watch?v=_XP4le29BAM https://www.youtube.com/watch?v=P_SRx1GBJHw