Блаже Конески Прилеп

Материјали за учење

Блаже Конески Прилеп

Материјали за учење

Материјал што треба да се изучува по Матемaтика за 8 одд. 23.03.2020 24.03.2020 25.03.2020

Овие три дена да ги вежбате задачите на страна 254,255,256,257 Задачи за повторување а откако ќе ги решите нив да ги решавате Задачите од збирката што се на крајот , задачи за Трета Писмена

Работа по Математика,ако нешто не знаете слободно пишете ми која задача не ви е јасна,

Поздрав и да решавате оти ќе ви се собере многу материјал Задачите од домашната ке можете да ми ги испратите на мојот емаил : natasacubrikoska@gmail.com

Материјал што треба да се изучува по Матемaтика за 8 одд. 20.03.2020

 Составување и решавање на линеарни равенки

1. Александар замислил еден број.Го помножил бројот со 2 и потоа додал 4. Добил решение 18.Кој број го замислил Александар?

Решение: Нека бројот што го замислил го означиме со непознатата x, тогаш ќе имаме 2x+4=18, 2x=18-4, 2x=14,x=14/2,x=7,Бројот што го замислил Александар е7. 2.

На цртежот е прикажан квадрат.Периметарот на квадратот е 92 cm. а ) Одреди ја вредноста на x б) Пресметај ја должината на страната на квадратот в) Пресметај ја плоштината на квадратот 3x+2 Решение: a ) L=4 (3x+2)=12x+8 92=12x+8 92-8=12x 84=12x 84:12=x 7=x б ) 3 7+2=21+2=23cm в) P= 2323=529 задачи за домашна 2,7,9 на страна 233 од учебникот Задачите од домашната ке можете да ми ги иcпратите на мојот емаил : natasacubrikoska@gmail.com

Материјал што треба да се изучува по Матеметика за 8 одд. 18.03.2020

Проширување и упростување на изрази Во оваа лекција продолжуваме со решавање задачи како и претходниот час и ќе решиме неколку .

1. Ослободи се од заградите и упрости ги изразите: а) 2x(3x+2y-5)6+4xy-10x б)5a(2a+3b-7)10+15ab-35a в)4x(2x+3)+x(x5)8+12x+5x9+7x 2. Упрости ги изразите: а) -4x-8x=-12x б) – 4+=-3 3.Дополни за да биде точно следнито равенство: а) 8x-2y+5x-=13x-8y Решение: Ја решаваме левата страна од изразот и добиваме 13x-2y-=13x-8y За да бидат и левата и десната страна еднакви треба во триаголничето да биде членот 6y. Да направиме проверка 13x-2y-6y=13x-8y

Задачи за домашна работа ке имате на страна251 од учебникот 12зад б,г,д,ѓ,ж; 13задб,в.г; 14зад з,ѓ,,и,ј; 15зад б

Задачите од домашната ке можете да ми ги ипратите на мојот емаил : natasacubrikoska@gmail.com

Материјал што треба да се изучува по Матеметика за 8 одд. 17.03.2020

   Редослед на алгебарски операции;

Трансформации на линеарни израз Алгебарски израз е математички запис што содржи броеви,непознати,операции(собирање,одземање,множење,делење),истотака содржи и степенување и во нив има и загради.

Кога упростуваме алгебарски израз важи истиот редослед на операции како кај броен израз.Најпрвин ги упростуваме степените ; Да се потсетиме :〖 x〗^n∙x^m=x^(n+m),x^n:x^m=x^(n-m) Потоа се ослободуваме од заградите,потоа множиме и делиме. На крајот собираме и одземаме слични членови во изразот. Сето ова ќе го искористиме за да ги решиме следните примери .

Примери: Упрости ги следните изрази : а) ab^2∙ 4a^2b Решение: Најнапред ги множиме степените со исти основи и ке добиеме ab^2∙ 4a^2b =4a^3∙b^3 б) 2a∙5ab^2∙3abc^2=30a^3∙b^3∙c^2 в) –6(x+7) Решение: За да го упростиме изразот даден во ваков облик треба секој член во заградата да се помножи со бројот што се наоѓа пред заградата но притоа да пазите и на знакот што се наоѓа пред тој број.Значи ке го имаме резулатот -6x-42

Примери:Ослободи се од заградите и упрости ги изразите: а) 4(x+1) – 3(x+7)=4x+4-3x-21= Се ослободивме од заградите ,сега треба да ги пронајдеме сличните членови 4x и – 3x ; и броевите 4 и -21, потоа го упростуваме изразот и решението ке биде x-17 б)3x(x-4)-5x(x+2)=3x^2-12x-5x^2-10x Се ослободивме од заградите, сега треба да ги пронајдеме сличните членови и да го упростиме дадениот израз .Резултатот ќе биде -2x^2-22x

За домашна работа ке имате на страна 250 од учебникот 1,2,7зад,и на страна 251 8зад цела,9зад е,ж,з,ј .

Задачите од домашната ке можете да ми ги ипратите на мојот емаил : natasacubrikoska@gmail.com