Блаже Конески Прилеп

Материјали за учење

Блаже Конески Прилеп

Материјали за учење

VII одделение Наставен план за период од 06.04.2020г. до 10.04.2020г. по музичко образование Наставник: Маја Кузманоски

Наставни содржини: -Жичани народни инструменти -тамбура -кемане -ут -канон -чифтелија /qiftelia -лаута /lahuta -џурасаз Активноски: Објаснување за основните карактеристики на жичените народни инструменти. Споредување на инструментите од групата според начинот на добивање звук. Општи карактеристики на народните жичени инструменти (форма, материјал од кој се изработени, начин на свирење и сл.). Класифицира жичени народни инструменти според формата, начинот на добивање звук и етничкото потекло. Со новата програма по музичко образование и оваа година имаме изучување на народните инструменти (проширување на знаењата) „Три години стана“, исполнува „Чалгии Мерак“(канон и ут) https://www.youtube.com/watch?v=zvlkSCQtUXw https://www.youtube.com/watch?v=x2CZ3_f1Vy8 –тамбура Секој ученик избира еден инструмент и прави презентација за истиот. Изработката може да ми ја пуштите на маил: maja.kuzmanoski@gmail.com

VIII одделение Наставен план за период од 06.04.2020г. до 10.04.2020г. по музичко образование Наставник: Маја Кузманоски

Наставни содржини: -Музичко творештво Активности: -Творење на кратки едноставни мелодии -Музички игри, драматизации, решавање и измислување музички ребуси, крстозбори и сл запишува едноставни мелодии според зададените упатства со примена на знаења од музичката писменост Користи елементи од музичката писменост за решавање и измислување ребуси, крстозбори и сл Напомена: Во создавањето на сопствените музички целини, како и решавањето и измислувањето музички ребуси, крстозбори и сл. може да се користи ИКТ. Пр. Напишете 6 тактови да бидат 4/4 со употреба на било кои изучени нотни вредности и паузи. Правите едноставна мелодија. Пр. Измислување на ребус или крстозбор со користење на елементи од музичка писменост. Пишувате едноставна мелодија, ребус или крстозбор изборот е ваш. (пишувате едно од трите наведени).

IX одделение Наставен план за период од 06.03.2020г. до 10.04.2020г. по музичко образование Наставник: Маја Кузманоски

Наставна содржина: -Филмска музика од домашни и странски автори Активности: Запознавање со филмска музика и објаснување за нејзиниот развој. Гледање/слушање на два или повеќе фрагменти од филмска музика, различни по карактер и содржина. Проценување музички теми според карактерот (тажни, љубовни, хумористични и др.) Споредување музички фрагменти од филмска музика со фрагменти од други жанрови (сличности и разлики) Главна темаод филмот „Индијана Џонс“ –Џ.Вилијамс https://www.youtube.com/watch?v=ntXJJwEk1NA „Море сокол пие“од филмот „Трето полувреме“–К.Џајковски https://www.youtube.com/watch?v=OTFMdtgD -Главна тема од филмот„Војна на Ѕвездите“ https://www.youtube.com/watch?v=_D0ZQPqeJkk -Тема од филмот „Фросина“ –Т. Прокопиев https://www.youtube.com/watch?v=zIvrnr_Ww2g Обработка на кратка содржина на тексто во филм по ваш избор.

VI одделение Наставен план за период од 06.04.2020г. до 10.04.2020г. по музичко образование Наставник: Маја Кузманоски

Наставна содржина: -Слушање на народни песни Активности: Пеење, слушање и играње на народни песни. Споредување народни песни на македонскиот народи народите кои живеат во нашата држава Разликување народни песни на македонскиот народи народите кои живеат во нашата држава според јазик, мелодија, ритам и според содржината. Македонски народни песни: 1.Обредна „Черешна се од корен корнеше“ 2.Семејна „Садила Тимка босилок“ 3.Љубовна „Ој зелено“ 4.Хумористична „Бог да бие петлето“ 5.Трудова „Распукала Шар Планина“ 6.Родољубива „Стар бел дедо овци пасе“ 7.Староградска „Се посврши сербес Донка“ или ,,Патроно пиле галено“ Васа Пласкиова, автор Песни на народите кои живеат во нашата држава Албански: 1.Rituale/Обредна: „Shi shi bo bo shi“ / „Дожд, дожд бо бо дожд“ 2.Familjare/Семејна:„Nina-nina“(ninulla)/ „Ни на-ни на“ –(нинана) 3.Dashurie/Љубовна: „Ani mori nuse”/ „Невесто мори“ L. Anton Турски: 1.Ritüel halk türküleri /Обредна:„Ben yürürüm yane yane’’/ „Одев рамо до рамо“ 2.Aile türküleri /Семејна: „Ben Çaya İndim’’/„На поток се симнав“ Ромски: Adeteskere/Обредна:,,Erdelezi‘‘/„Ѓурѓовден“ https://www.youtube.com/watch?v=_yer-9MCQG0o tell your story and let your visitors know a little more about you.

Предмет: Проекти од музичка уметност Наставна содржина: Реализација на избрана тема, обработка на Староградски народни песни Наставник: Андријана Дукоска

Обработка на староградски македонски народни песни

 „Се посврши сербез Донка“ (https://www.youtube.com/watch?v=bnFmnzWznwo )

 „Марие, дилбер бела Марие“ (https://www.youtube.com/watch?v=Wp_CTGFijf4 )  „Дафино, вино црвено“ (https://www.youtube.com/watch?v=vWfAGx49F0s ) Активности на учениците:

 Задолжително преслушување на линковите.

 Истражување податоци за наведените песни.

 Што се староградски народни песни? Дефиниција?  Напиши домашна работа во тетратката по Проекти од Музичка уметност. 

IX одделение Наставен план за период од 25.03.2020г. до 03.04.2020г. по музичко образование Наставник: Маја Кузманоски

Наставни содржини: -“Убавицата и ѕверот” А.Менкен Активности: Слушање музика Сцена од салата за бал од филмскиот мјузикл „Убавицата и ѕверот“–А.Менкен

https://www.youtube.com/watch?v=Z-VeQqV-KTI Гледање/слушање на фрагменти од мјузикли. Обработка на кратка содржина на слушанитемјузикли. Разликување улоги на композитор; либретист; солисти; кореограф; танцувачи; диригент; режисер и др. во мјузиклот -Македонски музички сценски дела

Содржинска обработка на опера од домашен композитор:„Деспина и Мистер Докс“-Д. Бужаровски https://www.youtube.com/watch?v=P6mzfDcO72E https://www.youtube.com/watch?v=oqqr4yOnHrg

Активности: Запознавање со животот и делото на Димитрије Бужаровски и операта „Деспина и Мистер Докс“ https://mk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0 %B8%D1%98%D0%B5_%D0%91%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2 %D1%81%D0%BA%D0%B8 Обработка на кратка содржинана операта. Гледање/слушање на фрагменти од опера. Разликува улоги на композитор, либретист; солисти; хор; диригент и др. во слушаната опера.

VIII одделение Наставен план за период од 25.03.2020г. до 03.04.2020г. по музичко образование Наставник: Маја Кузманоски

 Наставни содржини: -Симфонија За слушање: Симфонијаво g-mollбр.40, KV550(фрагменти од сите ставови) –В.А. Моцарт V симфонијаво c-moll, оп.67, I став Allegro con brio (фрагменти) -Л. В. Бетовен IX симфонија–финале, „Ода на радоста“ (фрагмент со хор) -Л. В. Бетовен Објаснување на карактеристиките на симфонија –ставови, оркестар, инструменти.

Визуелна презентација со распоредот на инструментите застапени во оркестарот и дискусија за улогата на диригентот. https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fproleksis.lzmk.hr%2Fslike1%2Fo 0246.JPG&imgrefurl=https%3A%2F%2Fproleksis.lzmk.hr%2F39961%2F&tbnid=nnSn2VDX MBxYZM&vet=12ahUKEwiAmrXD9bzoAhUNs6QKHcIBBaEQMygCegUIARDTAQ..i&docid= ogpNMtmgFJIjCM&w=720&h=417&q=simfoniski%20orkestar%20raspored&ved=2ahUKEwi AmrXD9bzoAhUNs6QKHcIBBaEQMygCegUIARDTAQ -“Цреша” обработка на песна по слух Пеење песна по слух: Изговарање на литературниот текст и дискусија за содржината, непознати зборови, карактер и др.; распејување со неутрален слог;пеење по фрази, реченици и строфи пеење цела песна индивидуално, во групи и сл. со уметнички израз. . https://www.youtube.com/watch?v=u24IYRe-CA0

VII одделение Наставен план за период од 25.03.2020г. до 03.04.2020г. по музичко образование Наставник: Маја Кузманоски

Наставни содржини: -Поделба на народните инсрументи Поделбата на народните инструменти на македонскиот народ и народите кои живеат во нашата земја (заеднички и специфични за одредени народи кои живеат во нашата држава)

Поделба: жичени инструменти, дувачки инструменти, ударни инструменти. https://www.youtube.com/watch?v=ft-aLfPV9ok Објаснување на општите карактеристики на народните инструменти.

Запознавање со начинот на добивање тон. Слушање звучни примери.

Изработка на народни инструменти (документарен филм) https://www.youtube.com/watch?v=YyAET-kJ1FY -Детски народни инструменти Детски традиционални инструменти од минатото (чкртало, клепало, писки од жито, писки од врба, ќемане од пченка, тороле, ѕвонци и др.)

Основните карактеристики на детските инструменти од минатото. Споредување на инструментите од групата според начинот на добивање звук, разликување детски традиционални инструменти од минатото според формата, начинот на добивање звук и етничкото потекло.

VI одделение Наставен план за период од 25.03.2020г. до 03.04.2020г. по музичко образование Наставник: Маја Кузманоски

Наставна содржина: -Староградски народни песни

Активности: Објаснување за создавањето на староградските народни песни. Пеење, слушање и играње на староградски народни песни. Разговор за староградските народни песни од својот крај (учениците да ги набројат познатите песни).

Набројува примери за староградски народни песни, пее староградски народни песни, разликува староградска народна песна од другите народни песни.

https://pesna.org/song.php?id=203 ова е староградска народна песна -Обработка на народна песна

Активности: Родољубива песна https://pelister.org/folklore/songs/pdf/2520.pdf (ова се ноти) Разгледајте ноти, нотни вредности и текст. И слушајте ја песната https://pesna.org/song.php?id=803

IX - 3, 4, 5 Лекција бр. 1 Балет „Лебедово езеро“ – Петар И. Чајковски Наставник: Андријана Дукоска

 Поими: - композитор (П. И. Чајковски) - балет „Лебедово езеро“ - балерина - прима балерина - балетан - кореограф (Во учебникот на стр. 94 – Термини во балетот )

Активности  Запознавање со животот и делото на Петар И. Чајковски и балетот „Лебедово езеро“ .

 Обработка на кратка содржина на балетот.  Слушање на фрагменти од балетот

 Самостојно барање податоци Музика за слушање: (https://www.youtube.com/watch?v=9rJoB7y6Ncs ) Лебедово езеро (руски: Лебединое озеро) е балет за кој музиката ја напишал Петар Илич Чајковски помеѓу 1875 и 1876 година. Чајковкси ја напишал музиката за балетот по нарачка од Бољшој театар за хонорар од 800 рубљи, по либретото (текстот) што го напишале заедно со Владимир Бегичев, тогашен директор на московскиот царски театар и балетанот Василиј Гелтзнер, засновано врз германската бајка „Украдениот вел“. Премиерата не поминала со голем успех, но сепак балетот се задржал на репертоарот на театарот до 1883 со вкупно 41 изведба. По смртта на Чајковски, балетот бил поставен во Санкт Петербург, во Маринскиот театар, во 1895 година.

IX – 3, 4, 5 Лекција бр. 2 “Мјузикл“ Поими: -мјузикл -филмски мјузикл -театарски мјузикл

Мјузикл или музички театар е жанр во филмската и театарската уметност настанат во почетокот на 20 век. Мјузиклот настанал како потреба за забава на театарската публика.

Тематиката на мјузиклот може да биде приказна од секојдневниот живот или прерадено литературно дело. Најпознатите мјузикли се „Коса“, Бакни ме Кејт, Циганите летаат во небото, Некои тоа го сакаат жешко, Чикаго и др. Драмското дејство се искажува со говор, глума, пеење и игра. Материјал за читање, учебник стр. 104 Активности  Запознавање со мјузикл како музичко-сценско дело и филмски мјузикл  Kарактеристики, подготовка на мјузикл.  Cлушање на фрагменти од мјузикли.

Музика за слушање: Сцена од филмскиот мјузикл „Убавицата и ѕверот“ – А. Менкен ( https://www.youtube.com/watch?v=Z-VeQqV-KTI ) Главна тема од мјузиклот „Фантомот од операта“ – В. Л. Вебер ( https://www.youtube.com/watch?v=8fKKiaSLLEY ) - „Мама миа,

Еве ме пак“ – Б . Андерсон ( https://www.youtube.com/watch?v=DUjB9LTtzGg )

IX одделение Наставен план за период од 11.03.2020г. до 24.03.2020г. по музичко образование Наставник: Маја Кузманоски

 Нови наставни содржини: -Балет (“Лебедово езеро”-П.И.Чајковски) -Мјузикл (“Мама миа!”) Активности: Запознавање со карактеристиките на балетот. Гледање/слушање на фрагменти од балетот. Запознавање со карактеристиките на мјузикл.Гледање/слушање на фрагменти од мјузикл.

Фрагмент од балетот:„Жизел“ од балетот „Жизел“ –А.Адам https://www.youtube.com/watch?v=3TLSrI_hXEw Фрагмент од мјузиклот:„Мама миа! (Еве ме пак)“од мјузиклот „Мама миа!“ –Б.Андерсон https://www.youtube.com/watch?v=DUjB9LTtzGg Направете истражување и се што ке сработите може да ми пуштите на маил: maja.kuzmanoski@gmail.com

VIII одделение Наставен план за период од 11.03.2020г. до 24.03.2020г. по музичко образование Наставник: Маја Кузманоски

Нови наставни содржини: -Дувачки инструменти со клавијатура -Слушање музика (музички инструменти) Инструменти со клавијатура:пијано, пијанино, чембало, хармоника и оргули Активности: Разликување жичени и дувачки инструменти со кавијатура според формата, градбата и начинот на произведуање на тонот (визуелно и по слух).

Примери за слушање музика: Концерт за клавир и оркестар бр.2, F-dur–Ф. Шопен: https://www.youtube.com/watch?v=1AwcfBKdwM0 Тема од „Голберг варијации” (чембало) -Ј. С. Бах

Концерт во b-moll(пијано) -П. И. ЧајковскиТоката и фуга во d- moll(оргули)-Ј. С. Бах „Либертанго”(хармоника)-Астор Пјацола https://www.youtube.com/watch?v=elYSQkTWfTw Направете истражување и се што ке сработите може да ми пуштите на маил: maja.kuzmanoski@gmail.com

VII одделение Наставен план за период од 11.03.2020г. до 24.03.2020г. по музичко образование Наставник: Маја Кузманоски

 Нова наставна содржина:

-Машки, женски и мешан хор -“Во пролет” Ј.С.Бах Поделба на хорови женски хор, машки хор „Селска суита“ –Стојан Стојков(женски хор)

Мешан хор-„Македонско оро“–Т. Скаловски https://youtu.be/gNt9ujfgKMI- „Адиемус“–К.Јенкис(изведба по избор)

Воочување на гласовите во слушаните дела. „Во природата“(варијанта на насловот –„Во пролет“) –Ј. С. Бах Слушајте музика и истражувајте за композиторот. Направете истражување и се што ке сработите може да ми пуштите на маил: maja.kuzmanoski@gmail.com

VI одделение Наставен план за период од 11.03.2020г. до 24.03.2020г. по музичко образование Наставник: Маја Кузманоски

Нова наставна содржина:

-Народни песни (обредни песни, песни според содржината) Народни песни на македонскиот народ и народите кои живеат во нашата држава. Поделба на народните песни (според содржината и намената)

-Семејни, љубовни и хумористични народни песни. Трудови народни песни. Родољубивинародни песни, обредни народни песни.

Активности: Слушање народни песни на македонскиот народ и народите кои живеат во нашата држава. Карактеристиките на народните песни на македонскиот народи народите кои живеат во нашата држава. Објаснување за начинот на поделбата на народните песни (според содржината и намената). Текстуалната содржина на народните песни.Учениците набројуваат народни песни според текстуалната содржина.

Направете истражување и се што ке сработите може да ми пуштите на маил: maja.kuzmanoski@gmail.com