Блаже Конески Прилеп

Материјали за учење

Блаже Конески Прилеп

Материјали за учење

Марија Василеска

Да се разгледаат линковите и во тетратката да се извадат правилата за comparative и superlative. Потоа да се решат наставните ливчиња. Во тетратката по англиски или испринтан листот.

 https://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/beginner-grammar/comparative-superlative-adjectives https://learnenglish.britishcouncil.org/english-grammar-reference/comparative-and-superlative-adjectives