Блаже Конески Прилеп

Материјали за учење

Блаже Конески Прилеп

Материјали за учење

Наставник Петар Андоноски ТО за 6то одд

Наставна содржина : Македонска Архитектура 1.Препознавање на Македонската архитектура. 2.Матријали од кои се изградени куќите. 3.Препознавање на обележјата на македонската Архитектура -Наставни срества: учебник,интернет. -Домашна: изработка на скица или презентација на објекти од Прилеп,Охрид,Крушево,Кратово и Тетово. Наставна содржина: Градежни матријали и нивна примена во современата градба 1.Препознавање на основните градежни матријали. 2.Примена на градежните матријали. 3.Фаза на градба. -Наставни срества:учебник, компјутер. -Домашна:Прибирање на фотографи од градежните матријали Домашната работа да се испрати на ел адреса од наставникот andonoskipetar@gmail.com